Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

 

Algemene Voorwaarden van InfraHands B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop of het verrichten van diensten door InfraHands BV, hierna te noemen “leverancier”

aangegaan of gedaan.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen, in welk geval de afwijking uitsluitend geldt voor de desbetreffende individuele overeenkomst.

1.3. Algemene Voorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden tot 2 weken na de datum van uitbrengen.

2.2. Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door leverancier. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van leverancier, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

2.3. Ingeval van een verschil tussen de (mondelinge) bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van leverancier, prevaleert deze bevestiging en is deze bevestiging verbindend voor partijen.

Artikel 3: Prijzen

3.1. De prijzen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.

3.2. De prijzen gelden voor de in de overeenkomst genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties zullen afzonderlijk worden berekend.

3.3. De prijzen zijn exclusief BTW, exclusief verpakkings- en transportkosten en exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.4. indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de (deel-) levering één of meerdere prijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal- of onderdelen prijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen e.d. stijgen, heeft leverancier het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. De Leverancier geeft afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de overeenkomstig dit lid aangepaste prijs.

Artikel 4: Levertijd en levering

4.1. Door leverancier opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijnen kunnen worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Een leveringstermijn vangt eerst aan op de datum van de schriftelijke bevestiging van leverancier, dan wel op de datum waarop alle van afnemer benodigde gegevens, inlichtingen e.d. voor de uitvoering van de opdracht door leverancier zijn ontvangen.

4.3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat leverancier kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen en gegevens hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.

4.4. Levering geschiedt af magazijn- kantoor te Barendrecht . Leverancier is niet verantwoordelijk voor het transport en verzekering van de goederen en de kosten van transport zijn voor rekening van afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij levering af magazijn gaat het risico van de goederen over op afnemer op het moment van inladen.

4.5. Diensten van leverancier aan afnemer worden verricht op basis van de omschrijving van de dienstverlening in de overeenkomst. Dienstverlening verplicht leverancier tot een inspanningsverbintenis, doch nimmer tot een resultaatsverbintenis.

4.6. De opdracht tot dienstverlening wordt geacht te zijn uitgevoerd, indien de periode van dienstverlening, zoals overeengekomen in de overeenkomst is verstreken of, in ieder geval twee werkdagen nadat leverancier schriftelijk aan afnemer heeft medegedeeld dat de opdracht tot dienstverlening is uitgevoerd.

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden ten kantore van leverancier.

Artikel 6: Overmacht

6.1. Leverancier heeft het recht, indien zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die al dan niet voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, waardoor leverancier in redelijkheid niet meer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, de overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn op te schorten. In dat geval zal afnemer nimmer aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

6.2. Afnemer heeft bij tijdelijke overmacht niet het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van leverancier kan afnemer nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige door hem geleden schade.

6.3. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, nagenoeg algehele ziekte van werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden,  gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van leverancier vallen.

Artikel 7: Garantie

7.1. Met betrekking tot een zichtbaar gebrek in de prestatie dient afnemer binnen acht dagen nalevering schriftelijk te reclameren. Ingeval van een niet-zichtbaar gebrek dient afnemer binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk te reclameren.

7.2. Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van de door leverancier aan afnemer geleverde zaken.

7.3. Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te inspecteren en te herstellen.

7.4. Ingeval een klacht van een afnemer met betrekking tot geleverde zaken gegrond is, heeft leverancier het recht om na Franco retourneren van de ondeugdelijke zaken, afnemer volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herleving over te gaan.

7.5. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, aflevering bon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de afnemer zijn bezwaar daartegen terstond en schriftelijk na ontvangst van de zaken aan leverancier meldt.

7.6. De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan leverancier toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

8.2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.

Artikel 9: Toepasselijk recht, geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

9.2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

9.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke Rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van leverancier, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

Privacyverklaring

InfraHands B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken https://www.infrahands.nl/ en vervolgens rechts beneden op Cookie instellingen.

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

1.1 Website (hierna ook “de website”): InfraHands

1.2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): InfraHands B.V. , gevestigd te ’s-Gravelandseweg 32, 1381 HJ Weesp, kvk nummer: 66156408.

Artikel 2: Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3: De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere productie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4: Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5: Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6: Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door InfraHands B.V. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;  als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psysische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@infrahands.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9: Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@infrahands.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10: Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11: Cookies

11.1 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

11.2 Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

11.3 Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

  • Google Analytics (analytische cookies)

11.4 Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

11.5 Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12: Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14: Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot info@infrahands.nl.